Na czele oddziału stoi kierownik.


Do zadań oddziału należy:

  • przyjmowanie i oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych przesyłanych kanalizacją sanitarną i dowożonych do punktu zlewnego,
  • eksploatacja Oczyszczalni  Ścieków zapewniająca maksymalnie duży stopień redukcji zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • eksploatacja i konserwacja przepompowni ścieków będących w gestii  Zakładu,
  • konserwacja i eksploatacja linii i urządzeń energetycznych SN i nn ( stacji, transformatorów) będących na majątku Zakładu,
  • wykonywanie analiz ścieków wchodzących do kanalizacji sanitarnej i na oczyszczalnię w ramach wyposażenia znajdującego się w laboratorium Oczyszczalni,
  • obsługa kotłowni na potrzeby własne,
  • sprawdzanie prawidłowości i legalności podłączeń do kanalizacji.
 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Jolanty Siniarskiej | Data wprowadzenia: 2003-12-01 10:23:46 | Data modyfikacji: 2003-12-01 10:33:21.
Data wprowadzenia: 2003-12-01 10:23:46
Data modyfikacji: 2003-12-01 10:33:21
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Jolanty Siniarskiej