ZGKIM
Nazwa Podmiotu Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Jednostka organizacyjna Jednostka Organizacyjna Gminy Mszczonów
LOKALIZACJA woj. mazowieckie, pow.żyraradowski
KOD 96-320
MIEJSCOWOŚĆ Mszczonów, ul. Spółdzielcza 105
KONTAKT

tel. +48 (46) 858-00-81, fax. +48 (46) 858-00-91.
e-mail: sekretariat@zgkim.samorzad.pl

***

ZGKiM w Mszczonowie informuje, że od dnia 01.01.2023 r. płatności za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki nie będzie można dokonywać gotówką u inkasenta.

Wpłaty mogą być wnoszone przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze lub bez dodatkowych opłat w kasie ZGKiM w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 105.

 ***

 *** ZMIANA NUMERÓW KONT BANKOWYCH ***

DLA KAŻDEGO KONTRAHENTA ZOSTAŁ UTWORZONY INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO

Czytaj więcej

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 105, 96-320 Mszczonów, telefon kontaktowy 46 857 15 33


2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w jednostce Panem Łukaszem Kalinowskim pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl .


3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.


4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.


5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.


6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:


- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.


- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Opublikowane przez: Paweł Mika | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2022-10-25 14:21:47.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2022-10-25 14:21:47
Opublikowane przez: Paweł Mika