R E G U L A M I N
wewnętrznej organizacji
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
w Mszczonowie

I. Postanowienia ogólne

1.1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów zwany dalej
       zakładem działa na podstawie Statutu ZGKiM w Mszczonowie nadanego przez Radę
       Miejską  Mszczonowa Uchwałą Nr V/45/03 z dnia 28 marca 2003r.
1.2. Siedziba zakładu mieści się w Mszczonowie przy ulicy Spółdzielczej 105
1.3. Dyrektora Zakładu zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta
1.4. Głównego Księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor Zakładu
1.5. Dyrektor Zakładu kieruje jednoosobowo działalnością Zakładu w ramach pełnomocnictwa danego przez Burmistrza.

II. Działalność gospodarcza

2.1. Działalność gospodarczą zakładu określają  § 4 i § 5  Statutu ZGKiM Gminy Mszczonów.

III. Organizacja Zakładu

3.1. Graficznie działalność Zakładu ilustruje schemat organizacyjny  stanowiący integralną
       część niniejszego regulaminu
3.2. Na czele   Zakładu stoi Dyrektor, który kieruje całokształtem działalności jest za 
        niego  odpowiedzialny oraz reprezentuje zakład  na zewnątrz
3.3  Dyrektor  zarządza zakładem przy pomocy Głównego Księgowego, kierowników i 
       pracowników bezpośrednio podległych
3.4. Zakład dzieli się na oddziały i samodzielne stanowiska pracy
3.5. Dyrektor nadzoruje sprawy realizowane  przez następujące działy

     a) Sekretariat symbol  SEK
     b) Główny Księgowy symbol   GK
     c) Administracja domów mieszkalnych i kadr symbol  ADM
     d) Oddział Oczyszczania Miasta symbol  OOM
     e) Oddział Wodociągów symbol  WOD
     f) Oczyszczalnia Ścieków symbol  OCZ
     g) Magazyn  Ogólny symbol   MAG
     h) Radca Prawny symbol   RPR

3.6. Głównego Księgowego  podczas nieobecności zastępuje Z-ca Głównego Księgowego

IV. Ramowe zakresy działania

4.1. Dyrektor
       Zakres obowiązków i uprawnień Dyrektora Zakładu określa  § 6 Statutu ZGKiM
       Gminy Mszczonów  z dnia  1 maja 2003r.

       Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Zakładu jest Burmistrz Miasta.
       Zastępstwo Dyrektora w czasie jego nieobecności i reprezentowania Zakładu na  
       zewnątrz sprawuje Główny Księgowy lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora.

4.2. Sekretariat

 • obsługa urządzeń  znajdujących się w sekretariacie : fax , xero, centrala telefoniczna,
 • rejestracja pism  przychodzących  i wychodzących z Zakładu,
 • ewidencja wyjazdów służbowych,
 • prowadzenie gospodarki materiałami biurowymi i uzupełniania ich stanu łącznie z kawą i herbatą ,
 • obsługa korespondencji wychodzącej, znaczki, koperty.

4.3. Główny Księgowy
Obowiązki Głównego Księgowego Zakładu regulują:
1. Ustawy o finansach  publicznych (Dz. U. z 1998r. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami), (Dz. U. Nr 112 z 2001r., Nr 145 poz. 1623),
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z  2001r. ( Dz. U. 153 poz. 1752),
3. Ustawa o rachunkowości z 2000r. (Dz. U. Nr 113 poz. 1186),

w szczególności należy do niego:

1) przygotowanie i sporządzenie rocznego planu finansowego zakładu,
2) organizowanie, sporządzanie i kontrola dokumentów finansowych,
3) bieżąca  i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji
    wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej,
4) nadzór całokształtu prac z zakresu rachunkowości,
5) kierowanie pracą podległego mu działu finansowo - księgowego, optymalizacja jego pracy i zatrudnienia,
6) bieżąca kontrola i czuwanie nad prawidłowym wykonaniem planu finansowego Zakładu,
7) sporządzanie półrocznego i rocznego sprawozdania z działalności Zakładu.

4.4. Oddział Oczyszczania Miasta
       Na czele Oddziału stoi kierownik.

Do zadań oddziału należy:

 • wywóz nieczystości stałych,
 • zarząd i eksploatacja składowiska odpadów,
 • utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy,
 • konserwacja  zieleni i prowadzenie nowych nasadzeń,
 • transport i zaopatrzenie Zakładu,
 • konserwacja i utrzymanie dróg gminnych w tym naprawa nawierzchni, poboczy, odśnieżanie i posypywanie,
 • wykonywanie wszelkich robót zleconych przez Urząd Miejski,
 • organizowanie i koordynacja akcji interwencyjnych w ramach dyżurów i w przypadków nagłych nieprzewidzianych zdarzeń losowych na terenie gminy Mszczonów.

4.5. Oddział Wodociągów
       Na czele oddziału stoi kierownik

Do zadań oddziału należy:

 • produkcja wody pitnej o odpowiedniej jakości,
 • utrzymanie  i eksploatacja ujęć wody (studni i hydroforni) na terenie terenie gminy,
 • konserwacja i  eksploatacja stacji uzdatniania wody, zbiorników i stacji pomp,
 • utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowych, zasuw, hydrantów,
 • odczytywanie wodomierzy i  ich konserwacja, legalizacja, wymiana i montaż nowych,
 • minimalizowanie przerw w dostawie wody oraz sprawne i optymalne usuwanie awarii urządzeń wodociągowych,
 • wykonywanie przyłączy i instalacji wodociągowych,
 • inkasowanie należności za wodę od odbiorców indywidualnych, dostarczanie rachunków i umów,
 • sprawdzanie legalności podłączeń wodociągowych i stanu plomb na urządzeniach wodociągowych.

4.6. Oczyszczalnia Ścieków
       Na czele oddziału stoi kierownik.

Do zadań oddziału należy:

 • przyjmowanie i oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych przesyłanych kanalizacją sanitarną i dowożonych do punktu zlewnego,
 • eksploatacja Oczyszczalni  Ścieków zapewniająca maksymalnie duży stopień redukcji zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • eksploatacja i konserwacja przepompowni ścieków będących w gestii  Zakładu,
 • konserwacja i eksploatacja linii i urządzeń energetycznych SN i nn ( stacji, transformatorów) będących na majątku Zakładu,
 • wykonywanie analiz ścieków wchodzących do kanalizacji sanitarnej i na oczyszczalnię w ramach wyposażenia znajdującego się w laboratorium Oczyszczalni,
 • obsługa kotłowni na potrzeby własne,
 • sprawdzanie prawidłowości i legalności podłączeń do kanalizacji.

4.7.  Administracja domów mieszkalnych i kadry
        Na czele działu stoi kierownik oddziału.

Do zadań oddziału należy:

 • opracowanie i aktualizacja regulaminu wewnętrznej organizacji Zakładu,
 • przygotowanie, ewidencjonowanie i podawanie do wiadomości pracownikom zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Zakładu,
 • prowadzenie spraw kadr i socjalno bytowych pracowników, urlopów, skarg i wniosków oraz rentowo - emerytalnych,
 • prowadzenie badań okresowych pracowników,
 • administracja i zarząd budynkami i lokalami komunalnymi i mieszkalnymi,
 • sporządzanie umów najmu, windykacja należności czynszowych, kierowanie spraw do sądu,
 • dbałość o stan techniczny budynków komunalnych i sporządzanie planu remontów,
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań w w/w zakresie,
 • kierowanie obsługą portierni i kotłowni budynku administracyjnego Zakładu.

4.8.  Magazyn

 • prowadzenie Magazynu Ogólnego,
 • przyjmowanie materiałów w depozyt niezależnie i oddzielnie od Magazynu,
 • obsługa programu magazynowego i sporządzanie niezbędnej dokumentacji magazynowej,
 • zaopatrzenie w środki czystości i ochrony osobistej,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych.

4.9. Radca Prawny
       Radca Prawny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu.

Obowiązki Radcy Prawnego regulują przepisy  Ustawy z dnia 6.07.1982r. o radcach prawnych / Dz. U. Nr 123 poz. 1059 z 2002r./ i należy  do niego :

 • wydawanie opinii prawnych w sprawach związanych z działalnością  Zakładu,
 • występowanie w imieniu Zakładu przed sądami powszechnymi, pracy, gospodarczymi itp. oraz wobec innych władz i urzędów,
 • informowanie pracowników i Dyrektora o zmianach w prawie dotyczących działalności Zakładu,
 • opiniowanie pod względem prawnym umów i zarządzeń,
 • występowanie do sądów o klauzulę wykonalności i kierowanie orzeczeń sądowych do egzekucji,
 • nadzór nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego.

V. Postanowienia końcowe

5.1. Porządek wewnętrzny w Zakładzie oraz obowiązki Zakładu i pracowników związane
       z pracą określa Regulamin Pracy.
5.2. Zmiany do niniejszego Regulaminu będą wprowadzane aneksami bądź nowym
       Regulaminem.
5.3. Regulamin zostaje wprowadzony w życie z dniem 05.05.2003r..
5.4. Przestaje obowiązywać poprzedni Regulamin wewnętrznej organizacji z dnia
       07.01.1993r.

 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Jolanty Siniarskiej | Data wprowadzenia: 2003-11-28 16:43:29 | Data modyfikacji: 2004-02-13 12:42:37.
Data wprowadzenia: 2003-11-28 16:43:29
Data modyfikacji: 2004-02-13 12:42:37
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Jolanty Siniarskiej