Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu
publicznego stan w dn. 01.01.2021 r.

Raport w formie dostępnej

 Raport w formie zgodnej ze wzorem

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2021-03-27 08:56:40.
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZGKiM Mszczonów.

Data publikacji strony internetowej: 2003-08-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Pliki PDF, DOC, ZIP, itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Serwis  zawiera pliki PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • wszystkie informacje zamieszczone przed 24 września 2018 r nie będą poprawiane.

Wygląd strony:

 • możliwa zmiana wielkości czcionki.
 • zastosowano narzędzie pozwalające zmienić kontrast.
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec.
 • nagłówki prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach.
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie.
 • informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Mika, adres e-mail: sekretariat@zgkim.samorzad.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 858 00 81.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek ZGKiM w Mszczonowie przy ul. Spółdzielczej 105, 96-320 Mszczonów posiada jedno wejście.

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Ograniczenia występujące w budynku ZGKiM w Mszczonowie:

 • nie zainstalowano windy oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • nie posiada instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • nie posiada informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.
 • brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • brak jest systemu tłumaczenia języka migowego.
 

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2020-09-22 11:08:56 | Data modyfikacji: 2021-03-27 08:50:35.
Data wprowadzenia: 2020-09-22 11:08:56
Data modyfikacji: 2021-03-27 08:50:35
Opublikowane przez: Jolanta Siniarska