S T A T U T
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Gminy Mszczonów


Postanowienia ogólne

§ 1

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów w Mszczonowie, zwany dalej  "Zakładem"   działa na podstawie:
1./ Ustawy  z dnia 9 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym / Dz. U. z  2001r. Nr.142,
      poz. 1591 z późniejszymi zmianami /;
2./ Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych Dz.U. z  2003r. Nr. 15,
       poz. 148;
3./ Uchwały Nr XV/82/91 z dnia 30 Października 1991r. Rady Miejskiej w Mszczonowie
       w sprawie określenia organizacyjno - prawnej formy prowadzenia działalności
       gospodarczej PGKiM, oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

Zakład jest jednostką organizacyjną - Gminy Mszczonów prowadzoną w formie zakładu budżetowego nie posiadającej osobowości prawnej.

§ 3

Siedzibą Zakładu jest miasto Mszczonów.

Przedmiot działalności

§ 4

1.Przedmiotem działalności  Zakładu jest realizacja zadań Gminy w zakresie zaspokajania      
   zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej, poprzez prowadzenie działalności usługowej i produkcyjnej.
2.W szczególności do zadań Zakładu należy:
   1./ sprawowanie zarządu nad komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przekazanymi Zakładowi;
   2./ oczyszczanie miasta i gminy, konserwacja i budowa zieleni miejskiej;
   3./ utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy;
   4./ prowadzenie składowiska odpadów komunalnych i zbieranie nieczystości stałych i płynnych;
   5./ prowadzenie działalności w zakresie utrzymania gminnych dróg i ulic;
   6./ produkcja wody i konserwacja urządzeń wodnych,  sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody;
   7./ przyjmowanie i oczyszczanie ścieków na oczyszczalni miejskiej, sprawdzanie jakości ścieków oczyszczonych;
   8./ prowadzenie badań ścieków w zakresie możliwości własnego laboratorium;
   9./ konserwacja sieci i urządzeń kanalizacyjnych wraz z przepompowniami ścieków;
 10./ prowadzenie robót remontowo - budowlanych i instalacyjnych oraz transport osób i materiałów na rzecz Urzędu Miejskiego i jego jednostek organizacyjnych;
 11./ wykonywanie wszelkich prac zleconych przez Urząd Miejski w ramach bieżącej obsługi zamawiającego.
3.Wykonywanie działalności o której mowa w ust.2  pkt.2 poza granicami Gminy Mszczonów  za zgodą Burmistrza Miasta.

§ 5

Zakład prowadzi działalność w zakresie usług na rzecz osób fizycznych i prawnych w zakresie  wymienionym w § 4.

Działalność Zakładu

§ 6

1.Dyrektor Zakładu jednoosobowo kieruje działalnością Zakładu i odpowiada za tę
   działalność.
2.Do zakresu działania Dyrektora Zakładu należy w szczególności:
  1) reprezentowanie Zakładu na zewnątrz;
  2) opracowanie rocznych planów finansowych Zakładu;
  3) zapewnienie prawidłowego i racjonalnego wykonania planów finansowych;
  4) zabezpieczenie mienia Zakładu;
  5) zapewnienie gospodarczo - efektywnego wykorzystania mienia Zakładu;
  6) prowadzenie polityki zatrudnienia zapewniającego efektywne wykonanie zadań Zakładu;
  7) wykonanie funkcji kierownika Zakładu w rozumieniu Kodeksu Pracy;
  8) określenie wewnętrznej organizacji Zakładu.

§ 7

1.Dyrektora Zakładu zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta.
2.Burmistrz Miasta wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do
     Dyrektora Zakładu.

§ 8

1.W zakresie działalności Zakładu Dyrektor wykonuje czynności zwykłego zarządu.
2.Oświadczenie woli dotyczące praw i obowiązków majątkowych Zakładu składa
     jednoosobowo Dyrektor Zakładu.
3.Czynność prawna powodująca zobowiązania pieniężne wymaga kontrasygnaty Głównego
     Księgowego Zakładu.

§ 9

1.Głównego Księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor Zakładu.
2.W razie nieobecności Dyrektora Zakładu, jego funkcje pełni osoba upoważniona przez
    Dyrektora. 

§ 10

1.Zakład prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą w ramach rocznych planów
     finansowych
2.Plany finansowe Zakładu zatwierdza Dyrektor Zakładu.
3.Projekty planów finansowych powinny być przedłożone Burmistrzowi Miasta do
     zatwierdzenia najpóźniej w terminie do dnia 1 grudnia każdego roku na rok następny.

§ 11

1.Zakład rozlicza się z budżetem gminy.
2.Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 12

Zasady wynagradzania pracowników Zakładu regulują odrębne przepisy, na podstawie
   których opracowywany jest Regulamin Wynagradzania zatwierdzony przez Dyrektora Zakladu.

§ 13

Dyrektor Zakładu opracuje w ciągu 2 miesięcy od dnia wejście w życie niniejszego statutu Regulamin Organizacyjny Zakładu.

 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Jolanty Siniarskiej | Data wprowadzenia: 2003-11-28 16:40:28 | Data modyfikacji: 2004-02-12 16:07:20.
Data wprowadzenia: 2003-11-28 16:40:28
Data modyfikacji: 2004-02-12 16:07:20
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Jolanty Siniarskiej