rozstrzygnięcie przetargu sól

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2005-11-02 08:09:56 | Data modyfikacji: 2005-11-14 11:33:33.
 OGŁOSZENIEPRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2005-10-14 10:00:10 | Data modyfikacji: 2005-10-31 13:20:42.
 Ogłoszenie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2005-08-22 13:42:30 | Data modyfikacji: 2005-09-06 14:49:04.
 ogłoszenie

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2005-08-05 08:50:40 | Data modyfikacji: 2005-08-22 13:39:25.
 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2005-05-25 13:37:43 | Data modyfikacji: 2005-06-15 07:39:23.
 UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2005-05-09 13:30:43 | Data modyfikacji: 2005-05-25 13:33:46.
przetarg na zakup paliwa

znak sprawy: 1/OOM/2005                                                                  Mszczonów 2005-04-25


OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów w Mszczonowie ogłasza przetarg na zakup paliwa Benzyny Eurosuper 95   w ilości    4.900 litrów/rok i
Oleju Napędowego Ekodiesel  w ilości  59.000 litrów/rok bezpośrednio do baków pojazdów Zamawiającego na Stacji Paliw oferenta wg bieżącego zapotrzebowania na zasadzie Transakcji Bezgotówkowych przy użyciu Kart Flotowych w okresie
od 2005-06-01 do 2006-05-01.

Termin realizacji: 2005-06-01 do 2006-05-31
Kryterium oceny oferty - cena 100%
Termin związania ofertą 30 dni od dnia złożenia ofert

Informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu codziennie  w godzinach urzędowych pod numerem telefonu (0-46) 857-12-13
Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień jest: Fedorowicz Bogdan


SIWZ można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 105 pok. nr 4.

Oferty przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ należy składać do dnia
10 maja 2005r do godz. 1000  w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 105.

Koperta z ofertą winna być opatrzona napisem
"Przetarg nieograniczony na zakup paliwa Benzyny Eurosuper 95  ,Olej Napędowy Ekodiesel".
Nie otwierać przed dniem 10.05.2005r. do godz. 1200".

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2005-05-10 o godzinie 1200  w siedzibie Zamawiającego,
pok. nr 4.

 

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2005-04-25 11:50:24 | Data modyfikacji: 2005-05-09 13:24:38.
przetarg na dostawe soli


OGŁOSZENIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonow w Mszczonowie ogłasza przetarg na zakup soli drogowej i chlorku wapnia technicznego w płatkach gat. I             z atestem do stosowania w drogownictwie z dostawa do siedziby Zakładu wg biezacego zapotrzebowania. Dostawa max.5 dni od złozenia zamowienia droga fax. w ilosciach uwzglednianych na zamowieniu. W cenie jednostkowej towaru nalezy wliczyc koszty transportu.

Termin realizacji: Wymagany - od 2004-11-02 do 2005-04-30.
Kryterium oceny oferty - cena 100%
Termin zwiazania oferta 30 dni od dnia złozenia ofert

Informacje dotyczace przedmiotu przetargu mozna uzyskac w siedzibie Zakładu codziennie w godzinach urzedowych pod numerem telefonu (0-46) 857-12-13
Osoba uprawniona do udzielania wyjasnien jest: Fedorowicz Bogdan


SIWZ mozna uzyskac w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie, ul. Spoldzielcza 105 pok. nr 4.

Oferty przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ nalezy składac do dnia
15 pazdziernika 2004r do godz. 1000  w sekretariacie Zakladu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Mszczonowie, ul. Spoldzielcza 105.

Koperta z oferta winna byc opatrzona napisem
"Przetarg nieograniczony na zakup soli drogowej i chlorku wapnia z atestem do                                                         zastosowania w drogownictwie." Nie otwierac przed dniem 15.10.2004r. do godz. 1000".
Otwarcie ofert nastapi w dniu 2004-10-15 o godzinie 1200  w siedzibie Zamawiajacego, pok. nr 4.

 


 

 

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2004-09-28 11:16:17 | Data modyfikacji: 2004-10-26 09:18:46.
przetarg nieograniczony na zakup paliwa

 

Mszczonów  01 kwiecień 2004r.

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


      Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów w Mszczonowie,
ul. Spółdzielcza 105 ogłasza przetarg nieograniczony na

"Zakup paliwa:
Benzyny Uniwersalnej U - 95                                        4 000 l/rok
Benzyny Eurosuper 95                                                      200 l/rok
Oleju Napędowego Ekodiesel Plus 50                         57 000 l/rok
bezpośrednio do baków pojazdów Zamawiającego na stacji oferenta wg bieżącego zapotrzebowania."

Termin realizacji zamówienia  od 2004-05-01 do 2005-04-30.


W przetargu uczestniczyć mogą podmioty :
- uprawnione do wykonania określonych prac lub czynności,
- posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy o zamówieniach publicznych.


Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena ofert - 100%

Informacji w w/w sprawie udziela p. Fedorowicz Bogdan w siedzibie Zakładu.

                                 Tel. ( 0 - 46 ) 857 - 12 - 13

w godz. od 700  do 1500 .


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w Zakładzie.

Termin składania ofert upływa dnia 16 kwietnia 2004r. do godz.1000 w lokalu Nr 9.


Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16 kwietnia 2004r.  o godz. 10 00  w siedzibie Zamawiającego  w lokalu Nr 4, Mszczonów, ul. Spółdzielcza 105.  

Termin związania z ofertą 30 dni od dnia złożenia oferty.

 

 

 


 

 

Opublikowane przez: Małgorzata Dymecka | Data wprowadzenia: 2004-04-01 12:26:18 | Data modyfikacji: 2004-04-20 12:54:15.
przetarg nieograniczony

 

Mszczonów 12.03.2004r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej gminy Mszczonów w Mszczonowie  

ul. Spółdzielcza 105 ogłasza przetarg nieograniczony na
wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Grabcach Józefpolskich

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i prowadzą działalność przez okres nie krótszy niż 3 lata tożsamą z niniejszym zamówieniem
- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- oferty mają być zgodne z specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy o zamówieniach publicznych,

Wymagany termin realizacji zamówienia do 30.07.2004r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
koszt projektu - 30 %
koszt eksploatacji - 50 %
koszt inwestycji - 20 %

Informacji w w/w sprawie udziela p. Małgorzata Dymecka w siedzibie zakładu:

Tel.: (0-46) 857 15 33
W godz. od 700 do 1500

Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać w siedzibie Zakładu lub za zaliczeniem pocztowym (cena 30,- zł + 22 %VAT)
Otwarcie oferty odbędzie się dnia 29.03.2004r.  godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 11.
Termin składania ofert upływa dnia 29.03.2004r.do godz. 1000.
Oferty należy złożyć w sekretariacie zakładu pok. nr 9.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Oferent musi wnieść wadium w wysokości 5 000,- zł
Czas związania ofertą do 29.04.2004r.

 W dniu 24.03.2004r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wnosi poprawkę do w/w ogłoszenia dotyczącą znaczenia kryteriów wyboru ofert.

Podano:

koszt eksploatacji - 20 % winno być zgodnie ze specyfikacją 50%

koszt inwestycji - 50% winno być zgodnie ze specyfikacją 20 %

Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.

 

 

 

Opublikowane przez: Małgorzata Dymecka | Data wprowadzenia: 2004-03-12 12:12:53 | Data modyfikacji: 2004-04-01 12:18:34.
Przetarg nieograniczony na zakup paliwa

Mszczonów  05 styczeń 2004r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


      Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów w Mszczonowie,
ul. Spółdzielcza 105 ogłasza przetarg nieograniczony na "Zakup paliwa: Benzyny Uniwersalnej U - 95, Benzyny Eurosuper 95, Oleju Napędowego Ekodiesel Plus 50 bezpośrednio do baków pojazdów Zamawiającego na stacji oferenta wg bieżącego zapotrzebowania na 2004r."

Termin realizacji zamówienia  - 2004-04-01 do 2005-03-31.


W przetargu uczestniczyć mogą podmioty :
- uprawnione do wykonania określonych prac lub czynności,
- posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.19 ustawy o zamówieniach publicznych.


Postępowanie przetargowe prowadzone będzie z zachowaniem preferencji krajowych.


Informacji w w/w sprawie udziela p. Fedorowicz Bogdan w siedzibie Zakładu.

                                 Tel. ( 0 - 46 ) 857 - 12 - 13

w godz. od 700  do 1500 .


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w Zakładzie,
cena formularza 24,40 zł.
Wadium - 1.000,00 zł.

Termin składania ofert upływa dnia 16 lutego 2004r. do godz.1000 w lokalu Nr 9.


Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16 lutego 2004r.  o godz. 10 00  w siedzibie Zamawiającego  w lokalu Nr 4, Mszczonów, ul. Spółdzielcza 105.  

 


 

 

                                                                                    

 

Opublikowane przez: Małgorzata Dymecka | Data wprowadzenia: 2004-01-08 12:09:09 | Data modyfikacji: 2004-02-24 15:43:58.

Mszczonów 04.12.2003r.

  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU DWUSTOPNIOWYM

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej gminy Mszczonów w Mszczonowie
ul. Spółdzielcza 105 ogłasza przetarg dwustopniowy na
wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Grabcach Józefpolskich

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i prowadzą działalność przez okres nie krótszy niż 3 lata tożsamą z niniejszym zamówieniem
- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.19 i art.22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych,

Wymagany termin realizacji zamówienia do 30.06.2004r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
koszt projektu - 50 %
koszt eksploatacji - 40 %
koszt inwestycji - 10 %

Informacji w w/w sprawie udziela p. Małgorzata Dymecka w siedzibie zakładu:

Tel.: (0-46) 857 15 33
W godz. od 700 do 1500

Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać w siedzibie Zakładu lub za zaliczeniem pocztowym (cena 30,- zł + 22 %VAT)
Otwarcie oferty odbędzie się dnia 24.12.2003r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 11.
Termin składania ofert upływa dnia 24.12.2003 r. do godz. 1000.
Oferty należy złożyć w sekretariacie zakładu pok. nr 9.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

 

 


 

 

 

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2003-12-04 12:20:11 | Data modyfikacji: 2003-12-29 12:31:45.
 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP PALIWA

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2005-05-10 09:45:51 | Data modyfikacji: 2005-05-25 13:33:22.
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 Ogłoszenie o wyniku postępowania

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2004-10-18 14:28:02 | Data modyfikacji: 2004-11-04 13:49:07.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PIASKARKA
 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PIASKARKA

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2004-10-25 14:11:55 | Data modyfikacji: 2004-11-12 11:49:13.
Ogłoszenie o przetargu leasing
 Ogłoszenie o przetargu leasing

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2004-11-04 13:56:11 | Data modyfikacji: 2004-11-30 13:31:36.
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGUPIASKARKA
 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGUPIASKARKA

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2004-11-12 11:40:15 | Data modyfikacji: 2004-11-26 08:53:48.
rozstrzygnięcie przetargu leasing
 rozstrzygniecie przetargu leasing.doc

Opublikowane przez: Jolanta Siniarska | Data wprowadzenia: 2004-11-19 14:17:19 | Data modyfikacji: 2004-11-30 13:30:43.
Data wprowadzenia: 2004-11-19 14:17:19
Data modyfikacji: 2004-11-30 13:30:43
Opublikowane przez: Jolanta Siniarska