Biuletyn Informacji Publicznej  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie 
Informacje podstawowe
Dane
Status prawny
Zarząd
Dyrektor
Tryb działania
Zasady Funkcjonowania
Uchwała
Statut
Regulamin
Przedmiot działalności i kompetencje
Struktura organizacyjna
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Inne
Awarie - Telefony alarmowe
Umowy - Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Mienie podmiotu
Postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 zł
Postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Przetargi rozpoczęte
Przetargi zakończone
Oferty pracy
Ogłoszenia
Ogłoszenia Archiwum
Pliki do pobrania
Wniosek o wydanie warunków technicznych
Oświadczenie e-Faktura
Serwis
Skrzynka Podawcza
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwała strona główna 

Uchwała

 Uchwała Nr  V/45/03


Rady Miejskiej w Mszczonowie


z dnia  28 marca 2003 roku


 


w sprawie uchwalenia Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie


 


 


            Na podstawie art. 18, ust. 1 i  art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. h oraz art. 40, ust. 2, pkt 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.  1591, z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:


 


§ 1


 


Nadaje się Statut Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


 


§ 2


 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


 


§ 3


 


Tracą moc:


1)      § 2,3,4,5,6,7,8, Uchwały Nr XV/82/91 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 października 1991 roku w sprawie określenia organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,


2)      Uchwała Nr 2/92 Zarządu Miasta Mszczonowa z dnia 31 grudnia 1992 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów.


 


§ 4


 


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


 


 


 


Przewodniczący


Rady Miejskiej


 


Łukasz Koperski


 

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-14 01:01:32 Informację zaktualizowano 2010-03-14 01:12:47, wprowadzający: Jolanta Siniarska
wersja do druku